Αντικείμενο Εργασιών

Η Εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενό της :

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Μελέτες Κτηματολογίου
 • Μελέτες Χωροταξικές και ρυθμιστικές.
 • Μελέτες Πολεοδομικές και ρυμοτομικές
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 • Υδραυλικές Μελέτες
 • Γεωλογικές Μελέτες
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας