Μελέτες συγκοινωνιακών έργων – Οδοποιίας

– Συγκοινωνιακές μελέτες

Στον τομέα των μελετών συγκοινωνιακών έργων και οδοποιίας, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. έχει πολύχρονη και δυναμική παρουσία στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών με κυριότερη την Κυκλοφοριακή Μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία διαθέτει εκτός από την σχετική εμπειρία και ειδικό λογισμικό (SIDRA) για θέματα εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

– Μελέτες οδοποιίας

Η εταιρία έχει εκπονήσει πλήθος μελετών οδοποιίας με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για την εκπόνηση μελετών οδοποιίας είναι απολύτως σύγχρονος, ιδιόκτητος και αποτελείται από όργανα για την συλλογή στοιχείων υπαίθρου με επίγειες τοπογραφικές μεθόδους (Γεωδαιτικούς Σταθμούς, G.P.S. κλπ.), για την συλλογή στοιχείων υπαίθρου με φωτογραμμετρικές μεθόδους (φωτογραμμετρικό σταθμό INTERGRAPH) και συμπαρομαρτούντα μηχανήματα που αναφέρονται στον πίνακα εξοπλισμού.

Η απόδοση των σημείων των λεπτομερειών και η σχεδιαστική επεξεργασία των στοιχείων γίνεται με το σχεδιαστικό πακέτο Auto CAD.

Η δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) γίνεται με το υποπρόγραμμα ΟΔΟΣ-ΤΙΝ που συνοδεύει το πρόγραμμα οδοποιίας ΟΔΟΣ 5.

Η μελέτη οδοποιίας, δηλαδή η χάραξη πολυγωνικής, δημιουργία οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, διαγράμματα επικλίσεων των οριογραμμών και διαπλατύνσεων, επεξεργασία διατομών, πίνακες χωματισμών, στοιχεία προμέτρησης υλικών, τεχνική έκθεση και τέλος όλων των σχεδίων της μελέτης, εκπονούνται με το πακέτο μελετών οδοποιίας ΟΔΟΣ 5.

Ειδικά θέματα οδοποιίας, όπως διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων, σχεδιασμός ανισόπεδων κόμβων, αντιμετωπίζονται με χρήση εξειδικευμένων συστημάτων λογισμικού (CESAR, MOSS).