Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP)

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε. είναι μέλος του παγκόσμιου συστήματος κατάταξης επιχειρήσεων D&B (Duns and Bradsheet) καθώς και πιστοποιημένος προμηθευτής της εταιρείας E.ON New Build & Technology GmbH (ENT) – Πάροχο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των τεχνικών μελετών των χερσαίων τμημάτων του αγωγού TAP στην Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία και μέλος της Κοινοπραξίας TAP AG, που έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP.
Σε αυτό το πλαίσιο έχει ανατεθεί στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε. η υλοποίηση των παρακάτω έργων από την TSPE/ETG που σχετίζονται με τις δραστηριότη τες τοπογραφικών μελετών, μελετών κτηματολογίου και εκτιμήσεων γης και επικείμενων για τον καθορισμό τιμών αποζημιώσεων που σχετίζονται με τον αγωγό TAP:

• Ψηφιοποίηση ορίων ιδιοκτησιών και τοπογραφικών στοιχείων κατά μήκος του αγωγού TAP

• Ψηφιοποίηση υπαρχόντων κτηματολογικών δεδομένων

• Μελέτη αποζημιώσεων στην Ελλάδα

• Επικαιροποίηση κτηματολογικών δεδομένων κατά μήκος της διέλευσης του αγωγού TAP στην Ελλάδα.