Προσωπικό

 Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται στην συντριπτική του πλειοψηφία από στελέχη Πανεπιστημιακής και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μακρόχρονη σχέση συνεργασίας με την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ. Το υψηλό επίπεδο των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία τους και την εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται διασφαλίζει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς – πελάτες της εταιρείας και αποτελεί την εγγύηση για την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της εταιρείας.

Στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου του προσωπικού της στην κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμισή του μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης,  της ενσωμάτωσης νέων μεθόδων και τεχνολογιών και της παροχής των κατάλληλων μέσων, κινήτρων και περιβάλλοντος εργασίας.